Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In de algemene voorwaarden van Little Life wordt verstaan onder:

 1. Consument: De natuurlijke persoon die een overeenkomst aan gaat met de ondernemer;
 2. Ondernemer: De rechtspersoon die overeenkomsten aan gaat met consumenten en producten aanbiedt;
 3. Overeenkomst: Een overeenkomst waarbij de consument producten afneemt die door de ondernemer of een derde partij worden geleverd op een door de consument genoemd adres;
 4. Bedenktijd: De termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van het herroepingsrecht;
 5. Herroepingsrecht: De mogelijkheid die de consument heeft om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst;

Artikel 2   – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Little Life
Vestigingsadres: Wolfshoek 62, 5154AD, Elshout, Nederland
Telefoonnummer: +31 6 25281036
E-mailadres: info@little-life.nl
KvK-nummer: 84547367
BTW-nummer: NL003978171B10

Artikel 3   – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tot stand gekomen overeenkomsten tussen consument en ondernemer.

Artikel 4   – Het aanbod

 1. Door middel van een gedetailleerde omschrijving wordt de consument in staat gesteld om een goede beoordeling van het aanbod te maken;
 2. Gebruikte afbeeldingen zijn altijd een waarheidsgetrouwe weergave van de werkelijkheid;
 3. Vergissingen en/of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Artikel 5   – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden;
 2. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de consument van de volgende informatie voorzien:
  • De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken;
  • De prijs met inbegrip van alle belastingen van het product; de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
  • Indien het herroepingsrecht van toepassing is, het modelformulier voor herroeping.

Artikel 6   – Herroepingsrecht

 1. De consument kan een overeenkomst gedurende een bedenktijd van maximaal veertien dagen zonder opgaaf van redenen ontbinden;
 2. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar kan de consument hier niet toe verplichten;
 3. Gepersonaliseerde producten zijn van het herroepingsrecht uitgesloten;
 4. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag dat de consument het product heeft ontvangen, of wanneer de consument meerdere producten heeft besteld, de dag waarop de consument het laatste product heeft ontvangen;

Artikel 7   – Verplichtingen van de consument gedurende bedenktijd

 1. Gedurende de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag inspecteren zoals dat in een winkel zou mogen;
 2. De consument is enkel aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

Artikel 8   – Uitoefening van herroepingsrecht door consument en bijbehorende kosten

 1. Als de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, dient dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping aan de ondernemer te worden gemeld;
 2. Zo spoedig mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug naar de ondernemer. De consument heeft de bedenktijd in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken;
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, conform de door de ondernemer verstrekte instructies;
 4. Risico en bewijslast voor juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument;
 5. De kosten voor het terugzenden van het product komen voor rekening van de consument.

Artikel 9   – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging;
 2. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode;
 3. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de kosten voor de duurdere methode niet te vergoeden.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan gepersonaliseerde producten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod heeft vermeld.

Artikel 11 – De prijs

 1. De in het aanbod genoemde prijzen van producten zijn altijd inclusief BTW.

Artikel 12 – Nakoming en garantie

 1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.

Artikel 13 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen van bestellingen;
 2. Als plaats van levering geldt het door de consument kenbaar gemaakte adres;
 3. De ondernemer is niet aansprakelijk voor eventuele vertraging van het transport van het aanbod wanneer het transport door derden wordt uitgevoerd;
 4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten ligt bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument.

Artikel 14 – Betaling

 1. Betaling geschiedt altijd door middel van één van de opties die op de website van Little Life aan wordt geboden.

Artikel 15 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure;
 2. Klachten over uitvoering van de overeenkomst dienen zo spoedig mogelijk door de consument, zo volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend bij de ondernemer;
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst behandeld.